Narzędzia do badania kompetencji, w tym predyspozycji osób bezrobotnych stosowane w aktywizacji zawodowej

Wymagania wstępne dla uczestników:

Zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego lub doradcy klienta

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

Nabycie/ wzmocnienie wiedzy i umiejętności doradców zawodowych z zakresu szczegółowego diagnozowania potencjału zatrudnieniowego i bilansowania kompetencji osób bezrobotnych w obliczu zmieniającego się rynku pracy.

Plan nauczania:

1.Wstęp do szkolenia:
- wzajemne poznanie uczestników szkolenia i trenera, 
- sprecyzowanie szczegółowych oczekiwań względem tematyki szkolenia.
2.Potencjał zatrudnieniowy i jego uwarunkowania:
- definicja pojęcia,
- oddalenie klienta od rynku pracy a jego zdolność i gotowość do wejścia/powrotu na rynek pracy,
- rodzaje problemów zawodowych wpływające na dobór metod i narzędzi do pracy z klientem.
3.Bilansowanie kompetencji:
- składowe kompetencji - wiedza, umiejętności, postawa:
* wiedza deklaratywna i proceduralna,
* umiejętności uniwersalne i specyficzne 
oraz twarde i miękkie,
* cechy temperamentu i osobowości oraz rodzaje inteligencji kształtujące predyspozycje zawodowe.
4. Narzędzia stosowane do badania kompetencji, w tym predyspozycji zawodowych:
- rozmowa z klientem – przykładowe pytania o charakterze uszczegółowiającym, hipotetycznym i sondującym,
- autotesty i kwestionariusze, m.in. oparte na koncepcjach: 
* Osobowości Zawodowej J. Hollanda,
* Inteligencji Wielorakich H. Gardnera,

- licencjonowane narzędzia do badania predyspozycji zawodowych – ich przegląd i rekomendacje,
- praktyczne zastosowanie wyników autotestów, kwestionariuszy i testów w aktywizacji zawodowej.
5. Zakończenie szkolenia:
- zaprezentowanie analizy przypadków przygotowywanej podczas zajęć,
- podsumowanie najistotniejszych treści.

Opis efektów kształcenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą/ wzmocnią kompetencje niezbędne do efektywnej pracy z osobami bezrobotnymi w ramach aktywizacji zawodowej.

Zdobędą/ poszerzą wiedzę z zakresu:

- określania potencjału zatrudnieniowego klienta, 
- bilansowania kompetencji,

- narzędzi stosowanych do badania kompetencji, w tym predyspozycji zawodowych.

Rozwiną umiejętność planowania procesu aktywizacji zawodowej poprzez trafne diagnozowanie kompetencji osoby bezrobotnej. 
Uświadomią sobie znaczenie rozpoznania potencjału zatrudnieniowego oraz bilansowania kompetencji 
w kontekście  efektywności zatrudnieniowej.

Wykładowca:

Aleksandra Zwyrtek – Tarach – psycholog o I specjalności: psychologia pracy i organizacji oraz II – psychologia zdrowia i choroby. Ponadto, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradca zawodowy. Dyplomowana trenerka (absolwentka szkół trenerów: MATRIK w Krakowie i BRAINSTORM 
w Mysłowicach, a także trener MES – szkoleń rekomendowanych przez MPiPS) posiadająca ponad 13-letnie doświadczenie we współpracy z firmami szkoleniowymi i ośrodkami edukacyjnymi, dedykująca swoje szkolenia i treningi, m.in. pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia, Oświaty, Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak i firmom.

Praktyk rynku pracy, były pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia z 16 – letnim stażem pracy w obszarze poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Aktualnie doradca zawodowy Akademickiego Biura Karier. Członek Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w 2 specjalnościach: doradca zawodowy i psycholog.

Termin: 24.04.2019

Miejsce: Kraków – hotel Wyspiański

Cena: 495 zł, dopłata do noclegu i kolacji: 170